ຫ້ອງການບໍລິຫານ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ

 • ສັງ​ລວມແລະສະ​ເໜີ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸກວຽກ​ງານ​ຂ​ອງ​ພະ​ແນກ​.
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ຫ້ອງ​ກາ​ນ​ຂອງ​ພະ​ແນກ.
 • ຄຸ້ມຄອງສາງ, ຍານພາຫານະ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ອາຄາານ, ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສົມບັດສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນງົບປະມານ-ການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍຂອງພະແນກ.
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ອາຄານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 • ສະຫຼຸບລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ.

2. ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

 • ສັງ​ລວມແລະສະ​ເໜີ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທຸກວຽກ​ງານ​ຂ​ອງ​ພະ​ແນກ​.
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ຫ້ອງ​ກາ​ນາ​ຂອງ​ພະ​ແນກ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງ ແລະ ພະແນກ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ.

ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານການເງິນ.

 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານງົບປະມານ-ການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ການຄັງຂອງພະແນກ​.
 • ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂອງແຂວງ.
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​.

ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງພຶ້ນຖານ.

 • ຮັບຜິດຊອບ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ​.
 • ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
 • ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ.
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​.