ຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພະລະ-ສິລະປະສຶກສາ

 • ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.
 • ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳການຮຽນ-ການສອນ, ຂະຫຍາຍປັບປຸງວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາວິຊາພະລະ-ສິລະປະ ແລະ ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 • ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຂະບວນການກິລາ ແລະ ສິລະປະໂຮງຮຽນ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ສູນໄອຊີທີ

1. ໜ້າທີ່ຂອງສູນໄອຊີທີ

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລວມທັງບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນ ICT ທັງໝົດໃນສູນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ປັບປຸງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ປັບປຸງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ໂດຍສະເພາະຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ, ການຜະລິດສື່ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກະຕິ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

 • ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາ IT ຕາມຫຼັກສູດມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນທົ່ວແຂວງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນ ແລະ ການຜະລິດສື່ການສອນ ແລະ ເຂົ້າໃນວຽກງານປະຈຳວັນຕາມຄວາມຮັບຜິດຮອບຂອງຕົນ.

 • ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (ໂຮງຮຽນຕົວແບບ) ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ

 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

ຂະແໜງກິລາສາຍສູງ

1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກິລາສາຍສູງ

 • ຄັດເລືອກ, ເຕົ້າໂຮມ, ຝຶກແອບນັກກິລາແຕ່ລະລຸ້ນອາຍຸພ້ອມທັງສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທັງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ການເຄື່ືອນໄຫວແຂ່ງຂັນຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

 • ຈັດການແຂ່ງຂັນກິິລາແຕ່ລະປະເພດ.
 • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນ, ສະຫະພັນກິລາກາຍຍະກຳ ແລະ ທິມກິລາປະເພດຕ່າາໆພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງນັກກິລາທິມຂອງແຂວງ.
 • ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນນັກກິລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຫຼີ້ນກິລາແຕ່ລະປະເພດໃນທົ່ວແຂວງ.
 • ກວດກາອາຄານ, ສະຖານທີ່ຝຶກແອບ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນໃຫ້ບັນລຸມາດຕະຖານເຕັກນິກກິລາ.
 • ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານກິລາ, ຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນພາຍໃນແຂວງ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນຂະແໜງເປັນປົກກະຕິ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.