ເອກະສານຕ່າງໆ

ເລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ   ເນື້ອໃນຫຍໍ້  ດາວໂຫຼດ
3965/ສສກ 26 ກໍລະກົດ 2018 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມື ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
  07 ພຶດສະພາ 2018 ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຫຼັ້ມ ​XIII
  07 ພະຈິກ 2017  ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຫຼັ້ມ XII
133/ປປທ 28 ສິງຫາ 2015 ລັດຖະດໍາລັດກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ( ສະບັບປັບປຸງ )
1491/ສສກ 29 ມີນາ 2017  ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການມອບໂອນວຽກງານການສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ 
ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ
15/ສພຊ 6 ກໍລະກົດ 2012 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ ( ສະບັບປັບປຸງ )