ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ

ລາຍຊື່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ 15 ເມືອງ Link ຂອງເວັບໄຊສ໌

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ

ໂທ: 041 212 142 , ແຟັກ: 041 212 142

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ອຸທຸມພອນ

ໂທ: 041 431 019 , ແຟັກ: 041 431 019

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ອາດສະພັງທອງ

ໂທ: 041 600 014 , ແຟັກ: 041 600 015

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ພີນ

ໂທ: 041 215 432 , ແຟັກ: 041 215 432

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເຊໂປນ

ໂທ: 030 917 6241 , ແຟັກ: 041 214 882

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ນອງ

ໂທ: 041 217 001 , ແຟັກ: 041 217 018

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ທ່າປາງທອງ

ໂທ: 041 216 021 , ແຟັກ: 041 216 019

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ສອງຄອນ

ໂທ: 041 530 029 , ແຟັກ: 041 530 121

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຈຳພອນ

ໂທ: 041 311 012 , ແຟັກ: 041 311 012

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຊົນນະບູລີ

ໂທ: 041 258 000 , ແຟັກ: 041 258 007

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄຊບູລີ

ໂທ: 041 211 014 , ແຟັກ: 041 211 014

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ວິລະບູລີ

ໂທ: 041 660 233 , ແຟັກ: 041 660 247

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ອາດສະພອນ

ໂທ: 041 255 004 , ແຟັກ: 041 255 001

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໄຊພູທອງ

ໂທ: 041 214 858 , ແຟັກ: 041 214 858

 

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ພະລານໄຊ

ໂທ: 041 218 010 , ແຟັກ: 041 218 010