New Icon ມະຕິກອງປະຊຸມ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ມະຕິກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2019
  ຄັ້ງວັນທີ 6-7 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
344 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 05 ມີນາ 2020
PDF

ດໍາລັດ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 203 /ລບ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
#   ດຳລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ເບ້ຍ​ລ້ຽງ​ນັກ​ຮຽນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ແລະ ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ ໃນ​ສາຍ​ສາ​ມັນ​ສຶກ​ສາ 385 /ລບ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 15 ທັນວາ 2017
PDF
#   ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 67 /ລບ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 03 ກຸມພາ 2017
PDF
#   ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ 209 /ນຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2007
PDF
#   ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ນາມມະຍົດຄູ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 208 /ນຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2007
PDF
#   ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 461 /ລບ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 09 ຕຸລາ 2012
PDF
#   ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ລັດຖະກອນຄູ 177 /ລບ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 05 ເມສາ 2012
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ​ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ). 62 /ສພຊ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015
PDF
#   ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ.
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ
  ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຂອງ ການສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
.
1053 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ
  ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ ຂອງ ການສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
.
1052 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2016
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
  ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ແທັບເລັດ (Tablet Computer).
0332 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2016
PDF
#   ລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງສອງພາສາລາວ-ຝຣັ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ 1096 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 08 ຕຸລາ 2015
PDF
#   ຫຼັກການກວດກາ ແລະ ສອບເສັງ ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (ສະບັບປັງປຸງ) 1914 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2014
PDF
#   ກົດລະບຽບ ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ 269 /ສສ.ສມ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2002
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 3683/ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2019
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ 4868 /ສສກ.ອປ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການນິເທດການສຶກສາ ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຂັ້ນເມືອງ, ນະຄອນ. 1995 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2019
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
  ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກົມສາມັນສຶກສາ.
1187 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 23 ມີນາ 2018
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
  ຂອງ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
896 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2018
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
  ຂອງ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
909 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຄູ່ມືແນະນໍາ ການເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ
  ສໍາລັບ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
4852 /ສສກ.ອປ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
  ການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຊີບ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
1815 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
  ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
1821 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
  ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
2166 /ສສກ.ສປຄ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2012
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ ວຽກງານກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
  ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ
049 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 09 ມັງກອນ 2020
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
  ຢູ່ 40 ເມືອງ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
5275 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 06 ກັນຍາ 2018
PDF
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກະກຽມອອກແບບແຜນງານພັດທະນາທົ່ວຂະແໜງການສຶກສາ
  ເພື່ອການຈ້າງງານ E4E
5795 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2018
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ຕ່າງໆ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
429 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 04 ກຸມພາ 2020
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ສໍາລັບສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ 9230 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2019
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ່ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມ ແລະ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ
  ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສາມັນວິຊາຊີບ
4033 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2019
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ປື້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ
  ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
3965 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ 1175 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2018
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຄູ່ມືແນະນໍາການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ
  ປະຈໍາປີ (ສະບັບປັບປຸງ ຄັ້ງທີ 2)
8986 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 8338 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2016
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງປະກາສະນີຍາບັດ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 3311 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2016
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງຮຽນສອງ ພາສາລາວ-ຝຣັ່ງ 5114 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 02 ຕຸລາ 2015
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ​ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງຄູ 1728 /ສສກ.ສຄ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 06 ພຶດສະພາ 2015
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການມອບໂອນການສອບເສັງຈົບ ຊັ້ນ ມ.ຕົ້ນ ແລະ
  ການອອກປະກາສະນີຍາບັດ ຊັ້ນ ມ.ປາຍ ໃຫ້ ສກຂ, ນະຄອນຫຼວງ
1031 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 21 ມີນາ 2014
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ 2060 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2013
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 2059 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2013
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 2058 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2013
ນິຕິກຳ ກົມສາມັນສຶກສາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ
  ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020
6082 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019
PDF
#   ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ເນັ້ນ
  ນັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ແລະ ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ
389 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 29 ມີນາ 2019
PDF
#   ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດຫັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນສາຍສາມັນ ສົກຮຽນ 2018-2019. 4850 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2018
PDF
#   ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ສາຍສາມັນສຶກສາ
  ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2017-2018.
7416 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 11 ທັນວາ 2017
PDF
#   ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ການຮຽນວິຊາຊີບ
  ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
1939 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2016
PDF
#   ຄໍາແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 7658 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 18 ທັນວາ 2015
PDF
#   ຄຳແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການມອບໂອນວຽກງານສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນ ມ.ຕົ້ນ
  ແລະ ການອອກປະກາສະນີຍາບັດ ຊັ້ນ ມ.ປາຍ
0343 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 21 ມີນາ 2014
PDF
#   ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມືຄູ ສໍາລັບ ສາຍສາມັນສຶກສາ 176 /ສສ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 11 ມີນາ 2011
PDF
#   ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບສາຍສາມັນສຶກສາ ຈາກລະບົບ 11 (5+3+3) ປີ
  ມາເປັນ ລະບົບ 12 ປີ (5+4+3)
223 /ສສ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 13 ມີນາ 2009
PDF
#   ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບສາຍສາມັນສຶກສາ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະະຖົມສົມບູນ
  (ຫ້ອງດ່ຽວຫ້ອງຄວບ), ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນຕົ້ນ, ຕອນປາຍ ແລະ ສົມບູນ.
763 /ສສ.ສມ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2007
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຄູ່ມືແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ຄູ່ມືປ້ອງກັນ COVID-19 (ສະບັບພາສາລາວ)
PDF
#   ຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື Smart Phone ລະບົບ IOS ແລະ Andriod
16 ມັງກອນ 2019 PDF
#   ຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2018
PDF
#   ຄູ່ມືແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ
ລົງວັນທີ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2019 PDF
#   ຄູ່ມືຄົ້ນຄວ້າ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ສາຍສາມັນສຶກສາ (ປັບປຸງ 2019)
PDF
#   ເຄື່ອງມື ຄົ້ນຄວ້າ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ສາຍສາມັນສຶກສາ
PDF
#   ຄູ່ມືແນະນຳ ການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
PDF
#   ຄູ່ມືແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 01 /ປພລ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018
PDF
#   ຄູ່ມືແນະນໍາ ການສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ປະຈໍາປີ (ສະບັບປັບປຸງ ຄັ້ງທີ 2)
ທັນວາ 2018 PDF
#   ຄູ່ມືແນະນຳ ການເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຊັ້ນປະຖົມ ມິຖຸນາ 2016 ມິຖຸນາ 2016 PDF
#   ຄູ່ມື ຕົວຊີ້ບອກການສຶກສາ PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ເອກະສານ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນງົບປະມານ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ກຳນົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ 4000 /ກງ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 12 ທັນວາ 2018
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ນິເທດການສຶກສາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
  ການນິເທດການສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
5683 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2015
PDF
2   ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍ
  ການນິເທດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.
1814 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 306 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
2   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 5187 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
3   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 2882 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
4   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ 1797 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
5   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ອັດຕະປື 1188 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ມີນາ 2018
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
6   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ວຽງຈັນ 7901 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 11 ທັນວາ 2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
7   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 6226 /ສສກ.ສມ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
8   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ເຊກອງ 4395 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 01 ກັນຍາ 2016
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ
9   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ຫົວພັນ 4460 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2015
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ມາດຕະຖານ ປະຕູໂຂງ ແລະ ປ້າຍໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສຶກສາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1   ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ປະຕູໂຂງ ແລະ ປ້າຍໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສຶກສາ PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ມະຕິ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ມະຕິ ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ ມ.7
ສົກຮຽນ 2018-2019
5397 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 03 ຕຸລາ 2019
PDF
2 ມະຕິ ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ ມ.7
ສົກຮຽນ 2017-2018
7217 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2018
PDF
3 ມະຕິ ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ ມ.7
ສົກຮຽນ 2016-2017
7378 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 01 ທັນວາ 2017
PDF
4 ມະຕິ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ ມ.7
ສົກຮຽນ 2015-2016
1707 /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 07 ທັນວາ 2016
PDF
5 ມະຕິ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ ມ.7
ສົກຮຽນ 2013-2014
---- /ສສກ.ມຍ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 02 ຕຸລາ 2014
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1   ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 8 (ພາສາລາວ) PDF
2   Education Sector Develepment Plan (ESDP 8) PDF
3   4 ບຸກທະລຸ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ PDF
4   3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ PDF
5   3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ