ດາວໂຫລດ

New Icon ວິດີໂອ ການຮຽນ-ການສອນ

Learning Videos ທ່ານສາມາດ ຄລິກເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອ

ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1   ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ.4 ແລະ ມ.7 ສົກຮຽນ 2019-2020 ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2019-2020

ເອກະສານຕ່າງໆ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1   ຮ່າງເອກະສານ ການຂໍອະນຸມັດ ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ ຮ່າງເອກະສານ ການຂໍອະນຸມັດ ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ

ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1   ປື້ມແບບຮຽນ ປື້ມແບບຮຽນ
2   ປື້ມຄູ່ມືຄູ ປື້ມຄູ່ມືຄູ
3   ປື້ມຫຼັກສູດ ປື້ມຫຼັກສູດ
4   ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຄູ່ມືແນະນໍາຕ່າງໆ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1   ຄູ່ມືແນະນໍາຕ່າງໆ ຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ ວິທະຍາສາດສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
2   ຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ ວິທະຍາສາດສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຄູ່ມື ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດລອງ ວິທະຍາສາດສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
3   ຄູ່ມືແນະນໍາ ການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຄູ່ມືແນະນໍາ ການສອນນັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງເປັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1   ກອງປະຊຸມ ແນະນໍາເຄື່ອງມືໃນການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນນັກຮຽນ ທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາ
  08 ຫາ 11 ມິຖຸນາ 2020
ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2019-2020
2   ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2019-2020 ເອກະສານກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ຮ່າງທະບຽນສອບເສັງ ສົກຮຽນ 2019-2020
3   ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
  ສົກຮຽນ 2018-2019 ຄັ້ງວັນທີ 17-21 ກັນຍາ 2019
ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
4   ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລົງຮາກຖານ ວຽກງານ 3 ສ້າງ
  ຄັ້ງວັນທີ 09.09.2019
ເອກະສານ ກອງປະຊຸມ 3 ສ້າງ
5   ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ 3 ແຂວງ ທົດລອງ
  ຄັ້ງວັນທີ 27-30 ສິງຫາ 2019
ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ
6   ເອກະສານ ການຂຽນບົດໂຄງການ Project Proposal ເອກະສານ ການຂຽນບົດໂຄງການ
7   ເອກະສານ ລົງຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ການສອບເສັງ ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2019-2020 ເອກະສານ ລົງຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ການສອບເສັງ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

Software

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1   Software Book Animation
2   Phetsarath OT Book Animation
3   Noto Sans Lao Font Book Animation

Logo ໂລໂກ້

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1 ກາຊາດ Project Proposal
2 ໂລໂກ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ Project Proposal

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ