🔓ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
#   💾 ສະຖິຕິການສຶກສາ ຈາກ ສູນສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສະຖິຕິການສຶກສາ ຈາກສູນ ສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
#   📦 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ LESMIS ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
#   💻 ລະບົບ ລາຍງານ EMIS Form Online ສະຖິຕິການສຶກສາ ຈາກສູນ ສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

🔓ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໂດຍເອົາໂຮງຮຽນເປັນຖານ (SBM(

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
#   📋 ລະບົບ ບໍລິຫານເອກະສານ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານແບບເອເລັກໂຕຣນິກ


🔓ຖານຂໍ້ມູນ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
#   💾 ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ( ມ.7 ) ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
#   💉 ຖານຂໍ້ມູນ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ສົກຮຽນ 2021-2022 (ທົດລອງ ນໍ້າໃຊ້) ຖານຂໍ້ມູນ ຖານຂໍ້ມູນ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ພະຍາດໂຄວິດ ສົກຮຽນ 2021-2022
#   💊 ຖານຂໍ້ມູນ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາໃນໄລຍະການລະບາດ ຂອງ ພະບາດໂຄວິດ-19 ສົກຮຽນ 2020-2021
  (ທົດລອງ ນໍ້າໃຊ້)
ຖານຂໍ້ມູນ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ໃນໄລຍະການລະບາດ ຂອງພະບາດໂຄວິດ-19 ສົກຮຽນ 2020-2021
#   🎓 ຂໍ້ມູນໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ (ຂໍ້ມູນຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປັບປຸງ) ຂໍ້ມູນໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
#   💳 ຂໍ້ມູນ ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນທຸກຍາກ 40 ເມືອງ ສົກຮຽນ 2019-2020 ຂໍ້ມູນ ເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນທຸກຍາກ 40 ເມືອງ ສົກຮຽນ 2019-2020
#   ✏️ ແຜນຄວາມຕ້ອງການ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນ (ຊຸດບັນທັດຄູ) ສົກຮຽນ 2021-2022 ແຜນຄວາມຕ້ອງການ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນ


📲 ແອັບພລິເຄເຊີນ (Application)

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
#   📲 ແອັບ EMIS Forms ສໍາລັບ ຕິດຕັ້ງໃສ່ ມືຖື ລະບົບ Android ແອັບມືຖື ສໍາລັບ ລະບົບອອນລາຍ
#   💻 ແອັບ RBMIS ສໍາລັບ ຕິດຕັ້ງໃສ່ Computer ແອັບ RBMIS

🔍 ຄົ້ນຫາ ລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
#   📋 ຄົ້ນຫາ ລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ດ້ວຍ (Web Search) ຄົ້ນຫາລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ
#   📋 ຄົ້ນຫາ ລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ດ້ວຍ (Web Search) ຄົ້ນຫາລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ


🔍 ລາຍຊື່ ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເປັນໄຟລ໌ Excel

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
#   📋 ລາຍຊື່ ເມືອງ ທົ່ວປະເທດ ລາຍຊື່ ເມືອງ ທົ່ວປະເທດ
#   📋 ລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
#   📋 ລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ລາຍຊື່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ