ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ທີ່ຢູ່

ຕຶກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊັ້ນ 2
ຫ້ອງ 221-223
ຕູ້ໄປສະນີ 67
1 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ: (+856 21) 219634
ເບີແຟັກ: (+856 21) 219634

ອີເມວ: dge.edu.la@gmail.com

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ພົວພັນເອົາໃບປະກາດ

ສໍາຫຼັບທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການມາພົວພັນເອົາ ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ ມ.6 ແລະ ມ.7

» ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເລີ້ມແຕ່ ສົກຮຽນ 2013-2014 ຄືນຫຼັງ ແມ່ນ ມາເອົາຢູ່
ກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

» ຜູ່ທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເລີ້ມແຕ່ ສົກຮຽນ 2014-2015 ແມ່ນ ສາມາດໄປພົວພັນເອົາ
ໃບປະກາສະນີຍາບັດໄດ້ທີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາມາຢື່ນຄື:
- ໃບປະກາສະນີຍາບັດຊົ່ວຄາວ (ກາແດງ)
- ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ (ກາແດງ)
- ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

» ສາມາດມາຢື່ນຄໍາຮ້ອງໄດ້ ທີ່ຕຶກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຫ້ອງເບີ 221
ຂອງ ມື້ວັນຈັນ ແລະ ມາພົວພັນຮັບເອົາໃບປະກາດຂອງ ມື້ວັນສຸກ ຕາມໃບນັດ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໂທລະສັບ 021-219634
ໃນໂມງລັດຖະການ 8:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 4:30 ໂມງແລງ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ແຜນທີ່

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ