ແອັບພິເຄເຊີນ ທີ່ມີປະໂຫຍດ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#

  ເວັບໄຊ້ ລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ຄັງປັນຍາລາວ
  (ລະບົບ ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ປັບປຸງ)
  ຖ້າຫາກ ມີຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ກະລຸນາສົ່ງຄໍາເຫັນມາໃຫ້ທີມງານ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ. ຂໍຂອບໃຈ.

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ UNICEF ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  ຄັງປັນຍາລາວ Khang Pan Ya
  (App ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການພັດທະນາ, ທົດລອງ ແລະ ປັບປຸງ)
  ຖ້າຫາກ ມີຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ກະລຸນາສົ່ງຄໍາເຫັນມາໃຫ້ທີມງານ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ. ຂໍຂອບໃຈ.

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ UNICEF

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຫ້ອງຮຽນ ເອເລັກໂຕຣນິກ (AEA E-Book)

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#

  AEA E-Books ປື້ມ ເອເລັກໂຕຣນິກ

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ Aide et Action

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  AEA E-Classroom E 1 Lao - ຫ້ອງຮຽນ ເອເລັກໂຕຣນິກ 1

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ Aide et Action

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  AEA E-Classroom E 2 Lao - ຫ້ອງຮຽນ ເອເລັກໂຕຣນິກ 2

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ Aide et Action

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  AEA E-Classroom E 3 Lao - ຫ້ອງຮຽນ ເອເລັກໂຕຣນິກ 3

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ Aide et Action

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  AEA E-Classroom E 4 Lao - ຫ້ອງຮຽນ ເອເລັກໂຕຣນິກ 4

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ Aide et Action

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  AEA E-Classroom E 5 Lao - ຫ້ອງຮຽນ ເອເລັກໂຕຣນິກ 5

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ Aide et Action

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  ອົງການ LFA ລາວ
  ແອັບນີ້ ຈະມີນິທານ ຫຼາຍກວ່າ 200 ເລື່ອງໃຫ້ນ້ອງໆ ໄດ້ອ່ານ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິເດັກ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
#

  ນ້ອຍຢາກຮູ້ Noi Yakhoo

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ UNFPA

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  ກົດໝາຍປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງເດັກນ້ອຍ
  Lao Children Right


  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: Australian Aid, ChildFund Laos ແລະ ຄຊກມດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
#

  ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ (ສກຄ)
  ລາວເຊີດ Lao Computer Emergency Response Team (LaoCERT)

  ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ Aide et Action

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ