ກ່ຽວກັບກົມສາມັນສຶກສາ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກົມສາມັນສຶກສາ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກລັດ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ປະກອບມີ 6 ພະແນກ ແລະ 1 ຫ້ອງການ ຄື:ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ

ກົມສາມັນສຶກສາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈໍານວນ 43 ຕຳແໜ່ງ ຄື:
(ປັດຈຸບັນ ທີ່ມີໜ້າຕົວຈິງ)

1. ຫົວໜ້າກົມ1 ຕໍາແໜ່ງ
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ3 ຕໍາແໜ່ງ
3. ຫົວໜ້າພະແນກ5 ຕໍາແໜ່ງ
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຫ້ອງການ8 ຕໍາແໜ່ງ
5. ພະນັກງານວິຊາການ26 ຕໍາແໜ່ງ
    - ພະແນກ ບໍລິຫານ7 ຕໍາແໜ່ງ
    - ພະແນກ ປະຖົມສຶກສາ4 ຕໍາແໜ່ງ
    - ພະແນກ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ3 ຕໍາແໜ່ງ
    - ພະແນກ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ4 ຕໍາແໜ່ງ
    - ພະແນກ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ3 ຕໍາແໜ່ງ
    - ພະແນກ ພາສາຕ່າງປະເທດ2 ຕໍາແໜ່ງ
    - ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ3 ຕໍາແໜ່ງ^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມສາມັນສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວຫຍໍ້ "ສມ" ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ລັດຖະມົນຕີໃນການຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ວຽກງານສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ ທັງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, ມີຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ-ສັງຄົມ ແລະ ວິຊາຊີບ.

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ໜ້າທີ່

ກົມສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້ :

 1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
 2. ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາສາຍສາມັນ, ສູນສຶກສານິເທດ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 3. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍຸ້, ຕິດຕາມ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນໍໃຊ້ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປື້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກໍາອື່ນໆ;
 4. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູປະຈໍາການ, ຄູສຶກສານິເທດ, ຄູຝຶກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາມັນສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການພາລະບົດບາດຂອງໃຜລາວ;
 5. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບສະຖານການສຶກສາ ທີ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ, ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ, ຫ້ອງຮຽນທາງໄກ, ໂຮງຮຽນສາມັນ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ;
 6. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນການສະໜອງຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນການທົດລອງ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາມັນ;
 7. ຊີ້ນໍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ການເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ສາຍສາມັນສຶກສາທົ່ວປະເທດ;
 8. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສິມ ວຽກງານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 9. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ, ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບປະກາສະນີຍາບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 10. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ແລະ ໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ ການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ຍຸກເລິກ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍສາຂາ ໂຮງຮຽນສາມັນນານາຊາດ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບ, ຈັດພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ປະກາສະນີຍາບັດຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 13. ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາ, ເອກະສານ, ປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານສາມັນສຶກສາ;
 14. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາການໃຫ້ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູ ລະດັບສາມັນສຶກສາ;
 15. ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ/ໂຄງການຕ່າງໆຂອງກົມ;
 16. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ວິໄຈ ຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດ, ການຝຶກຄູປະຈໍາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ;
 17. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຂອບເຂດສິດ

ກົມສາມັນສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້ :

 1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
 2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລິກບັນດານິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງວຽກງານສາມັນສຶກສາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
 3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຍຸບເລິກ, ຕໍ່ອາຍຸ, ຂະຫຍາຍສາຂາໂຮງຮຽນສາມັນນານາຊາດ;
 4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລິກ ພະແນກ, ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
 5. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
  ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 6. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບສິນ, ກອງທືນ, ທືນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 8. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ ລິຂະສິດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ກົມສາມັນສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້ :

 1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງກົມ;
 2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
 3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ ລະບຽບຫຼັກການ ລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ມາເປັນແຜນການປະຈໍາປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ກົມສາມັນສຶກສາ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນີ້:

 1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ໝູນໃຊ້ກຳລັງແຮງຂອງທຸກພາກ ສ່ວນເພື່ອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ ຜົນໄດ້ຮັບ-ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
 3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ຫຼື ກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປົກກະຕິ;
 4. ປະຕິບັດການພົວພັນປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ